Sprawdź zanieczyszczenie powietrza


Czym jest SMOG?

Jest to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody. Wchodzące w skład smogu związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka. Są czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. Smog powoduje także zmniejszenie masy urodzeniowej noworodka, zwiększa zapadalność na nowotwory oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), jak i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci. W wyniku badań stwierdzono, że 15% wszystkich epizodów objawów astmy można przypisać zanieczyszczeniu powietrza. Związek następuje także w przypadku chorób niedokrwiennych serca u osób starszych. Badania przeprowadzano w miejscach w pobliżu ruchliwych dróg ze znacznym natężeniem ruchu. Zamieszkanie w miejscach z natężeniem ruchu powyżej 10 tys. pojazdów dziennie uznano za wyznacznik długotrwałej ekspozycji na zanieczyszczenia związane z ruchem drogowym.

Polski Indeks Jakości Powietrza

Polski Indeks Jakości Powietrza prezentowany na stronach Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym na portalu "Jakość Powietrza" GIOŚ, jest oparty o jednogodzinne wartości stężenia pyłu PM10 i PM2,5 - dla stężenia jednogodzinnego pyłu zawieszonego zarówno UE jak i WHO nie określiły stężenia dopuszczalnego. Jednogodzinna wartość pyłu PM10 na poziomie 60 µg/m3 w praktyce nie oznacza, że przekroczony zostanie średniodobowy poziom dopuszczalny dla tego zanieczyszczenia. Polski Indeks jest oparty na prawdopodobieństwie wystąpienia takiego zdarzenia. Natomiast Indeks zaprezentowany w dniu 16 listopada przez KE jest oparty o inną metodę liczenia stężenia pyłu PM10 i PM2,5. Wartość indeksu europejskiego dla tych zanieczyszczeń jest liczona jako średnia 24-godzinna i podaje średnie narażenie ludzi na pył PM10/PM2,5 w ciągu doby. Dla konkretnej godziny mogą to być bardzo istotne różnice. Europejski Indeks Jakości powietrza jest bowiem dużo mniej wrażliwy na dynamicznie zmieniające się warunki atmosferyczne w ciągu doby np. związane z dużymi zmianami prędkości wiatru, opadami deszczu czy śniegu, czy też zwykłą dobową cyrkulacją powietrza.

SO2

Dwutlenek siarki – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków siarki. Bezbarwny gaz o ostrym, gryzącym i duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Dwutlenek siarki jest trujący dla zwierząt i szkodliwy dla roślin. Ma własności bakteriobójcze i pleśniobójcze. Jest produktem ubocznym spalania paliw kopalnych, przez co przyczynia się do zanieczyszczenia atmosfery (smog).

CO

Tlenek węgla – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, w którym węgiel występuje na II stopniu utlenienia. Ma silne własności toksyczne.

O3

Ozon to odmiana tlenu o cząsteczce trójatomowej. Jest to drażniący gaz o barwie bladoniebieskiej i charakterystycznej woni. Ozon obecny w warstwie atmosfery przy powierzchni ma negatywny wpływ na zdrowie ludzkie i roślinność. Jest jednym ze składników smogu fotochemicznego, powstającego głównie latem przy wysokich temperaturach i ciśnieniu w miastach o bardzo dużym ruchu samochodowym, ale najwyższe stężenia mogą występować na obszarach pozamiejskich dokąd transportowane są prekursory ozonu z miasta.

Benzen

Powoduje on zarówno ostre, jak i przewlekłe zatrucia. Zazwyczaj do zatrucia dochodzi poprzez wdychanie par przez układ oddechowy, jednak możliwa jest również absorpcja przez skórę i wchłanianie wraz z pokarmem. Około 6,4 g/m3 powoduje ostre zatrucie w ciągu godziny inhalacji, zaś dawka 10 krotnie większa powoduje natychmiastowy zgon. Ostre zatrucie benzenem charakteryzuje się podrażnieniem skóry, rumieniem, odczuciem palenia. Benzen oddziałuje na centralny układ nerwowy powodując senność, bóle i zawroty głowy, utratę przytomności, niewydolność układu oddechowego, a w rezultacie zgon. Charakterystycznymi objawami są też: krwawienia z błon śluzowych, szybki i płytki oddech, drżenie kończyn, zaburzenia rytmu serca

Pył PM10

mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm. W skład mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak np. benzopireny, dioksyny i furany. Występowanie pyłów PM10 związane jest m.in. z procesami spalania paliw stałych i ciekłych.

Pył PM2.5

Pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 μm, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji, gdyż tak drobny pył dostaje się bezpośrednio przez płuca do krwi.

NO2

Dwutlenek azotu - nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków azotu, w którym azot występuje na IV stopniu utlenienia. W temperaturze pokojowej jest to brunatny, silnie toksyczny gaz o ostrym zapachu przypominającym zapach gazowego chloru.


Umieść nasze widgety na swojej stronie WWW

Widget A: Wyświetla miejscowości z najgorszym powietrzem w Polsce (5 baz pomiarowych). Automatyczne odświeżanie co 60 sekund:
http://smog.infomedic.pl/wyswietlacz/monitor.php?v=a

Widget A1: Wyświetla miejscowości z najgorszym powietrzem w Polsce (3 bazy pomiarowe). Automatyczne odświeżanie co 60 sekund:
http://smog.infomedic.pl/wyswietlacz/monitor.php?v=a1

Widget C: Wyświetla miejscowości z najlepszym powietrzem w Polsce (5 baz pomiarowych). Automatyczne odświeżanie co 60 sekund:
http://smog.infomedic.pl/wyswietlacz/monitor.php?v=c1

Widget C1: Wyświetla miejscowości z najlepszym powietrzem w Polsce (3 bazy pomiarowe). Automatyczne odświeżanie co 60 sekund:
http://smog.infomedic.pl/wyswietlacz/monitor.php?v=c

Widget B: Wyświetla miejscowości z najgorszym powietrzem w Polsce (5 baz pomiarowych). Automatyczne odświeżanie co 60 sekund:
http://smog.infomedic.pl/wyswietlacz/monitor.php?v=b

Widget D: Wyświetla miejscowości z najlepszym powietrzem w Polsce (5 baz pomiarowych). Automatyczne odświeżanie co 60 sekund:
http://smog.infomedic.pl/wyswietlacz/monitor.php?v=d

#

Wydawcą Serwisu smog.infomedic.pl jest Grupa Infomedic
Regionalne Centrum Informacji Medycznej i Promocji Zdrowia "Info-Medic",
Infomedic.pl Sp. Z.o.o., Infomedic.pl Sp. Z.o.o. Sp. K.
Morska 4b/15, 75-212 Koszalin

www.infomedic.pl | www.grupa-infomedic.pl
© Copyright 2006 - 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowane materiałów, zdjęć, grafik bez zgody Infomedic zabronione.
pomoc@infomedic.pl

  |